اجتماعی

'بزرگ ترین پویش مردمی کمک به زلزله زدگان کرمانشاه' برگزار می شود 'بزرگ ترین پویش مردمی کمک به زلزله زدگان کرمانشاه' برگزار می شود حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده ها و موسسات پژوهشی حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده ها و موسسات پژوهشی آموزش به 30 نفر از پارکبانان فعال در قزوین آموزش به 30 نفر از پارکبانان فعال در قزوین جهت گیری ارزشی زنان و کنترل باروری جهت گیری ارزشی زنان و کنترل باروری هرآنچه باید درباره قضاوت بدانید هرآنچه باید درباره قضاوت بدانید ملال تالاب ملال تالاب 3نفر از آن آسمانی ها 3نفر از آن آسمانی ها اسنپ؛ دوراهی به خطر انداختن معیشت تاکسیداران اسنپ؛ دوراهی به خطر انداختن معیشت تاکسیداران بیش از 17 هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان رفع تصرف شد بیش از 17 هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان رفع تصرف شد جمع آوری جهیزیه برای 33 نوعروس در همدان جمع آوری جهیزیه برای 33 نوعروس در همدان